Voorstellen wijziging nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen gaat ‘op de schop’

De Stichting van de Arbeid heeft op 17 juni 2020 een advies uitgebracht met betrekking tot het nabestaandenpensioen. In overweging wordt gegeven om het nabestaandenpensioen als volgt aan te passen.

kaarsjes
  • De hoogte van het partnerpensioen wordt gebaseerd op het (gehele) salaris in plaats van op de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise).
  • Het partnerpensioen wordt standaard vormgegeven op basis van risicodekking. 
  • ​De dekking is diensttijdonafhankelijk.
  • ​​Bij einde dienstverband gelden de volgende uitgangspunten:

  -De risicodekking loopt bij einde dienstverband nog een aantal maanden door, zodat werknemers ‘in between jobs’ nog een nabestaandendekking hebben.

  -Gedurende een WW-uitkering loopt de dekking door.

  -De mogelijkheid wordt geboden (obv default?) om het ouderdomspensioen bij einde dienstverband om te ruilen voor een risicodekking van het partnerpensioen.

  -Overwogen wordt om de mogelijkheid te creëren de nabestaandendekking vrijwillig voort te laten zetten bij de (oude) pensioenuitvoerder.

  • Een levenslange uitkering is het uitgangspunt. Er wordt nog gekeken naar het eventueel toevoegen van flexibiliteit op onderdelen.
  • Het fiscale maximum voor het partnerpensioen bedraagt 50% van het (gehele) salaris.
  • Het wezenpensioen bedraagt maximaal 20% van het gehele salaris (diensttijdonafhankelijk) en geldt tot een vaste eindleeftijd. Voorstel is om hierbij 21 of 25 jaar te hanteren (of een leeftijd daartussen). Bij een vaste eindleeftijd is een studieverklaring niet langer nodig.​

Voor de transitiefase geldt het volgende:

  • Het reeds opgebouwde kapitaal tbv het partnerpensioen blijft beschikbaar en dus ook de mogelijkheid tot een uitruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen op pensioendatum.
  • Met de uitbetaling van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum kan op verschillende wijzen worden omgegaan met het opgebouwde kapitaal:

  -De risicoverzekering is aanvullend op het opgebouwde partnerpensioen

  -De nieuwe risicodekking wordt naast het reeds opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd (waardoor de totale uitkering hoger uitvalt dan het nieuwe -partnerpensioen op risicobasis).

 

Achtergrond: de hoofdlijnennotitie

Op 22 juni verscheen de hoofdlijnennotitie met een verdere uitwerking én een aanpassing van het eerdere pensioenakkoord. Lees hier onze samenvatting van de belangrijkste onderwerpen in deze notitie.