Hoofdlijnennotitie pensioenakkoord

Verbeterde premieregeling (WVP+)

De verbeterde premieregeling wordt op een aantal punten verder ‘verbeterd’.

WVP
 • Intentie is om de verbeterde premieregeling toegankelijker te maken voor verplichtgestelde bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen.
 • De opbouwfase en uitkeringsfase blijven gescheiden, maar optioneel (niet verplicht) kan een solidariteitsreserve worden aangehouden. De solidariteitsreserve is vergelijkbaar met de solidariteitsreserve in het nieuwe pensioencontract.
 • De solidariteitsreserve kan bijdragen aan het delen van het macrolanglevenrisico (mensen in z’n algemeenheid worden ouder) en het verbreden van het draagvlak voor het microlanglevenrisico (de betreffende deelnemer wordt ouder dan verwacht). 
 • Sociale partners kunnen afspreken dat de variabele uitkering de standaard is.

Verschillen tussen de twee pensioencontracten

Het nieuwe pensioencontract

 • Collectief beleggingsbeleid
 • Behoud van de mogelijkheid geen leenrestrictie te hanteren binnen het collectief  NB. afwezigheid  leenrestrictie houdt in dat jonge actieven voor meer dan 100% van hun vermogen bloot kunnen staan aan beleggingsrisico
 • Geen individuele keuzemogelijkheid voor beleggingsprofielen
 • ​Eén collectief (geïntegreerde opbouw- en uitkeringsfase)
 • Deling renterisico jong/oud wordt in beginsel opgeheven
 • Gerichte toedeling rendementen en renterisico op fondsniveau naar risicodraagkracht en in lijn met de risicohouding van de deelnemers
 • Intergenerationele risicodeling via solidariteitsreserve
 • Variabele uitkering
 • Geen shoprecht

De verbeterde premieregeling

 • Individueel pensioenvermogen met life cycle – eventueel een collectieve uitkeringsfase 
 • Praktisch geen mogelijkheid tot opheffen leenrestrictie
 • Er kunnen individuele keuzemogelijkheid voor beleggingsprofielen worden aangeboden
 • Gescheiden opbouw- en uitkeringsfase
 • Geen deling renterisico jong/oud
 • Gerichte (individuele) toedeling rendementen op basis van life-cycle, eventueel delen van beleggingsrisico en langlevenrisico in de uitkeringsfase
 • Optioneel intergenerationele risicodeling via solidariteitsreserve 
 • Keuze voor vaste of variabele uitkering / Variabele uitkering mag de ‘default’ zijn
 • Beperkt shoprecht

Blog: Er valt wat te kiezen

Sociale partners moeten een onderbouwde keuze gaan maken uit de twee contractvormen. Maar wat is wijsheid? Petra Silven-Keijzer, senior klantmanager actuariaat bij Blue Sky Group, belicht details rond de keuze tussen de twee pensioencontracten.

lees meer

Achtergrond: de hoofdlijnennotitie

Op 22 juni verscheen de hoofdlijnennotitie met een verdere uitwerking én een aanpassing van het eerdere pensioenakkoord. Lees hier onze samenvatting van de belangrijkste onderwerpen in die notitie