Drie redenen om invaren niet op 1 januari 2026 te doen

Pensioenakkoord: de duivel zit in de details

De grote lijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk. Maar zoals zo vaak schuilt de duivel in de details. De komende periode liggen er tal van belangrijke ‘details’ op de bestuurstafel. Om bestuurders te helpen bij het maken van de juiste keuzes publiceren we een serie blogs waarin onze transitieversnellers verschillende onderwerpen belichten. In dit blog pleit Josje Wijckmans, programmadirecteur pensioenakkoord bij Blue Sky Group, ervoor om de tijd te nemen om pensioenaanspraken in te varen in het nieuwe stelsel en niet op 1 januari 2026 de knop om te zetten.

 

Sinds het begin van de uitwerking van het pensioenakkoord is invaren een terugkerend thema. De consultatiewetgeving is duidelijk: invaren, tenzij dat niet evenwichtig is. Bovendien geeft invaren duidelijkheid. Een van de doelstellingen van het pensioenakkoord is een transparanter pensioenstelsel. Dat bereik je met invaren.

Zo is er bijvoorbeeld het invaarmoment. Veel fondsen gaan ervan uit dat een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 betekent dat invaren ook op dat moment plaatsvindt en wordt uitgevoerd. Niet doen. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. In de praktijk starten de werkzaamheden voor invaren al veel eerder en zijn ze ook veel later pas afgerond. Daar zijn drie goede redenen voor.

Aanspraken van deelnemers goed controleren

Op de eerste plaats wil je pas invaren als je zeker weet dat de aanspraken van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden juist zijn. Met het beoordelen van de huidige datakwaliteit en het zo nodig op orde brengen daarvan zijn we in de sector al gestart. Maar ook als je al het voorbereidende werk straks goed hebt gedaan, zal er altijd een finale controleperiode zitten tussen het moment van afsluiten van de oude pensioenregeling en het invaren. Het is van belang om tijd nemen om de in te varen aanspraken van alle deelnemers goed te controleren. Een praktische oplossing is om hierbij aan te sluiten bij de reguliere controles van de jaarrekening. Deze controle zal na de 1 januari waar sociale partners en bestuur naar toewerken nog om enige doorlooptijd vragen.

Het slechtste moment om een portefeuille aan te passen

Een tweede goede reden om niet op de eerste dag van het jaar in te varen, is dat die dag traditioneel zo ongeveer het slechtst mogelijke moment is om een beleggingsportefeuille aan te passen. De liquiditeit op de beurzen is rond de jaarwisseling nagenoeg nul. Dat wordt nog eens versterkt als veel pensioenfondsen tegelijk dezelfde aanpassingen in de beleggingsportefeuille gaan doen. Het ligt dan ook voor de hand dat pensioenfondsen de ruimte krijgen om de beleggingsportefeuille al voorafgaand aan het invaarmoment aan te passen. En om die aanpassingen ook in de maanden daarna door te laten lopen. Zo kan ieder fonds een eigen timing kiezen. Dit voorkomt dat pensioenfondsen worden gedwongen om te handelen tegen ongunstige beleggingskoersen, wat in het nadeel van de deelnemer is.

De capaciteit goed benutten

Een derde reden om niet op 1 januari in te varen is dat als veel pensioenfondsen op hetzelfde moment deze grote wijzigingen doorvoeren, er een grote piekbelasting ontstaat bij de pensioenuitvoeringsorganisaties. Ook hier is het motto: neem tijd. Bij Blue Sky Group streven we ernaar om gedurende een aantal maanden nadat de nieuwe regeling ingaat, gespreid een of twee klanten op een bepaalde datum over te zetten. Het in één keer goed doen vraagt tijd en aandacht voor ieder pensioenfonds dat wij invaren. Vanuit risicobeheersingsperspectief is de kans op fouten dan kleiner en kunnen we zorgen voor voldoende capaciteit om vragen van deelnemers te beantwoorden. We zijn gewend om collectieve waardeoverdrachten voor onze pensioenfondsen uit te voeren en om nieuwe klanten te implementeren. De invaarwerkzaamheden zijn op zich niet nieuw. Wél nieuw is dat er straks veel werk voor veel pensioenfondsen tegelijkertijd moet worden verricht. Beheerst invaren is dan het devies. En niet op Nieuwjaarsdag, ook al is dat de datum waarop de nieuwe aanspraken ingaan. De administratieve afhandeling ervan kan later plaatsvinden. Dat voorkomt dat we het allemaal tegelijk in Keulen horen donderen.

Josje Wijckmans
Josje Wijckmans

Programmadirecteur Pensioenakkoord