Vermogensbeheer

We helpen bestuurders bij het nemen van de juiste beslissingen

Wij ondersteunen bestuurders bij hun besluitvorming op het gebied van effectief vermogensbeheer. Met het oog op een stabiel en toekomstgericht pensioen voor de deelnemers. We zijn een onafhankelijke en neutrale specialist voor pensioenfondsen. Dat vertaalt zich in begrijpelijk en hoogwaardig advies dat naadloos aansluit bij de specifieke kenmerken en risicohouding van het fonds. Aan de hand van ons regiemodel zorgen we ervoor dat het bestuur altijd grip en overzicht houdt.

Vermogensbeheer over de volle breedte: We verzorgen strategie en beheer en bieden begrijpelijk, hoogwaardig advies.

Specialist voor de        pensioensector over de volle breedte

Als echte specialist voor de pensioensector bieden we vermogensbeheer over de volle breedte. Of het nu gaat om een reëel of een nominaal pensioencontract, om bruto of netto regelingen of om collectieve of individuele pensioenopbouw. We verzorgen strategie en beheer en bieden begrijpelijk, hoogwaardig advies. We vullen de beleggingsportefeuille in met de juiste vermogensbeheercategorieën en met passend risicomanagement. Hierbij houden we rekening met maatschappelijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld klimaatverandering, ecologie en governance. Met een verantwoord beleggingsbeleid creëren we waarde voor de lange termijn.  

Altijd grip en overzicht voor de bestuurder

De beleidscyclus van de opdrachtgever staat bij ons centraal. Met ons regiemodel houdt het bestuur volledig grip op iedere fase, met overzicht over het geheel. Samen doorlopen we de stappen van beleidsvoorbereiding naar besluitvorming, implementatie, evaluatie en weer nieuwe beleidsvorming. Aan deze cyclus koppelen we modulair onze uitvoering: de klant kiest zelf de gewenste ondersteuning. Op deze manier kan het pensioenfonds optimaal invulling geven aan de governance, met de juiste check and balances.

We zijn volledig onafhankelijk en neutraal

We zijn een volledig onafhankelijke, neutrale pensioenspecialist. Onze modulaire uitvoering maakt het mogelijk dat we de beste partijen in de markt kunnen selecteren om mee samen te werken, via uitbesteding of een partnership, zodat we het best mogelijke resultaat kunnen realiseren voor de opdrachtgever.

Verantwoord beleggen: meer voor nu én later

Voor onze klanten beleggen wij wereldwijd in ongeveer 3.500 bedrijven. Met een belegd vermogen van ongeveer EUR 25 miljard kunnen wij bijdragen aan een betere toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Wij geloven dat duurzaamheid en een goed rendement elkaar versterken en dat het meewegen van ESG-aspecten bij beleggingskeuzes meer voor nu en later oplevert. Een bedrijf dat rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen presteert naar verwachting beter dan een bedrijf dat daar geen rekening mee houdt. Daarom is verantwoord beleggen een vast onderdeel van ons beleggingsbeleid.

Lees meer

Van beleggingsplan naar portefeuilleconstructie

Het beleggingsplan vormt de basis voor het samenstellen van een passende beleggingsportefeuille. We gaan met u na welke keuzes het beste passen bij uw strategische doelen, en zorgen voor een goed evenwicht tussen rendement en risico. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de omvang, de optimale samenstelling en de onderlinge balans van de matching portefeuille en de return portefeuille. Per segment kijken we of er beter actief of passief belegd kan worden. Daarnaast spreiden we de beleggingsinvesteringen, zodat u kunt profiteren van de lange beleggingshorizon.  

Rapportages: duidelijkheid op maat

We stemmen de rapportages af op uw wensen, bijvoorbeeld als het gaat om de frequentie, de mate van detaillering en de grafische weergave. We informeren u in de rapportages in elk geval over:

  • de manier van beleggen,
  • de behaalde resultaten,
  • de risicobeheersing,
  • ontwikkelingen op de financiële markten die van invloed kunnen zijn op de beleggingsportefeuille,
  • de balans en het verloop van de dekkingsgraad.

Minimaal elk kwartaal bespreken we de rapportages met u. Hierbij gaan we in op de performance en de risico’s, en bespreken we de wenselijkheid of noodzaak om de portefeuille of derivatenposities aan te passen.

Code vermogensbeheerders

Blue Sky Group is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat een tiental basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Blue Sky Group onderschrijft deze principes.

MiFID II: bescherming van beleggers en transparantie van de handelsmarkt

Op 3 januari 2018 treedt de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II in werking. MiFID II heeft als doel verbetering van de bescherming van beleggers en verdere transparantie van de handelsmarkt. MiFID is onderdeel van Europese wetgeving die geldt voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren voor klanten binnen de Europese Unie. Het vermogensbeheer dat Blue Sky Group uitvoert moet voldoen aan de verplichtingen onder MiFID. De komst van MiFID II heeft ook implicaties voor klanten. Blue Sky Group verricht de volgende vier beleggingsdiensten waar MiFID op van toepassing is:

  • het uitvoeren van vermogensbeheeractiviteiten (portefeuillebeheer);
  • het geven van beleggingsadvies aan klanten;
  • het ontvangen en doorgeven van orders; en
  • het uitvoeren van orders voor rekening van klanten.

Klanten zullen vooral iets merken van de aanscherping van de vereisten voor informatieverstrekking. BSG Asset Management zal meer informatie verstrekken aan klanten, onder andere meer details over de vermogensbeheerdiensten en meer details over de kosten voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid ondersteunt de belangrijkste strategische doelstelling van Blue Sky Group: waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Het intrinsiek motiveren van hoog opgeleide professionals om voor Blue Sky Group te (blijven) werken staat daarbij centraal. De belangrijkste speerpunten in het personeelsbeleid zijn een prettige werkomgeving met voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het beloningsbeleid is in lijn met de speerpunten van het personeelsbeleid vormgegeven. Het is voldoende competitief om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te kunnen aantrekken en voor langere termijn te behouden en motiveren. Blue Sky Group hanteert hiertoe een relatief hoog vast inkomen en een beperkt variabel inkomen. De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% van het totaal vast inkomen.