Koffie corner

ESG wet- en regelgeving

Het effect van onze beleggingen op duurzaamheid.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Roeland Tso
Roeland Tso: "SFDR ziet er op toe dat wij transparant zijn over de mate waarin wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren"

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) ziet er op toe dat wij transparant zijn over de mate waarin wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Wij moeten daarbij laten zien:

  • in hoeverre we bij onze beleggingsbeslissingen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen:

Ons beleggingsbeleid is er hoofdzakelijk op gericht voldoende rendement te behalen. We streven op dit moment  geen duurzaam doelstelling of ambitie na. Op dit moment worden ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen bij beleggingsbeslissingen.

Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar ons oordeel, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, beter berekend en vervolgens ook verder in acht genomen en beperkt kunnen worden.

  • in hoeverre we duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid

We hebben als doel met het beleggingsadvies en vermogensbeheer om te zorgen voor een passende risico/rendementsverhouding en langetermijnwaardecreatie. Deze doelen sluiten aan bij de doelstelling en randvoorwaarden van onze opdrachtgevers. Om ook in de toekomst rendement en waardecreatie mogelijk te maken hebben we de overtuiging dat ESG-aspecten (environmental, social, governance) moeten zijn geïntegreerd in de beleggingsadvisering, in onze beleggingsprocessen en beleggingsportefeuilles. Door ook niet-financiële aspecten expliciet mee te nemen in het beleggingsproces komen duurzaamheidsrisico’s duidelijker naar voren en kunnen ze worden gemitigeerd. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van betrokken aandeelhouderschap, uitsluitingen en ESG-integratie. Meer informatie hierover is te vinden in ons ESG-beleid.

  • hoe het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Het beloningsbeleid kent geen koppeling met duurzaamheidsrisico’s. In die zin dat er geen variabele beloning wordt uitgekeerd die kan resulteren in een prikkel tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s en staat de integratie van duurzaamheidsrisco’s niet in de weg.

Standaarden:

UN Global Compact

UN Principles for Responsible Investment (PRI)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

OESO-richtlijnen

International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship en Global Governance Principles

 

ESG-beleidsdocumenten:

ESG-beleid FM & AM

Stemrichtlijnen

Engagementbeleid