Verantwoord beleggen

Voor onze klanten beleggen wij wereldwijd in ongeveer 3.500 bedrijven. Met een belegd vermogen van ongeveer EUR 25 miljard kunnen wij bij dragen aan een betere toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Afbeelding verantwoord beleggen

Onze visie op verantwoord beleggen

Wij geloven dat duurzaamheid en een goed rendement elkaar versterken en dat het meewegen van ESG-aspecten bij beleggingskeuzes meer voor nu en later oplevert. Een bedrijf dat rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen presteert naar verwachting beter dan een bedrijf dat daar geen rekening mee houdt. Daarom is verantwoord beleggen een vast onderdeel van ons beleggingsbeleid.

Meer weten?
Bezoek onze pagina over ESG wet- en regelgeving  

UN Sustainable Development Goals

UN Sustainable Development Goals

SDG’s zijn 17 duurzaamheidsdoelen die door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland, zijn overeengekomen. De SDG’s streven naar een positieve impact op maatschappij en milieu en helpen bij het aanbrengen van focus in het ESG-beleid. Voor het signaleren van ESG-risico’s en -kansen werken wij met twee duurzaamheidsthema’s en daarbij passende SDG’s.

Wij hechten extra waarde aan de thema's Klimaat en Economie, productie en consumptie. In ons betrokkenheidsbeleid leggen we de nadruk op deze vijf SDG's. 

Wij sluiten bedrijven en overheden uit die niet voldoen aan onze criteria voor verantwoord beleggen. Het gaat om:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Nucleaire wapens geproduceerd in een land dat het non-proliferatieverdrag heeft getekend zijn hierop een uitzondering.
  • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de UN Global Compact schenden.
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van en/of handel in producten die bij normaal gebruik leiden tot overlijden of persoonlijke schade – ook bij anderen, én die geen enkele bereidheid hebben (getoond) om dit bespreekbaar te maken (‘it kills and harms and engagement has proven to be ineffective’), zoals tabak.
  • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid.

Wij gebruiken een ESG-vragenlijst voor de selectie van externe vermogensbeheerders. Externe vermogensbeheerders moeten een ESG-beleid hebben en onze uitsluitingenlijst overnemen en implementeren. Daarnaast moeten de externe vermogensbeheerders van liquide categorieën de PRI hebben ondertekend. Voor 1 januari 2022 zullen wij, in lijn met ons ESG-beleid en het IMVB-convenant, de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles verankeren in de contracten met externe vermogensbeheerders.

Het beloningsbeleid van BSG Asset Management/Fund Management bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het beloningsbeleid staat de integratie van duurzaamheidsrisco’s niet in de weg.

Wij rapporteren zelf en aan onze opdrachtgevers op kwartaalbasis over de uitvoering van ons betrokkenheidsbeleid op onze website. Voor onze opdrachtgevers rapporteren wij jaarlijks aan de PRI, de VBDO en de SER (IMVB-convenant).

Het effect van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren

BSG Asset Management/Fund Management kiest bij beleggen, advies en ESG voor een benadering waarin rendement een cruciale factor is. Het risico op een tekortschietend rendement nemen we expliciet mee in onze afwegingen. Investeren in maatschappelijk verwerpelijke beleggingen is niet acceptabel. Door ook niet-financiële aspecten expliciet mee te nemen in het beleggingsproces komen risico’s duidelijker naar voren en kunnen ze worden gemitigeerd. Dit leidt tot beter passende beleggingsportefeuilles en adviezen. BSG Asset Management/Fund Management houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf geen rekening met de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en houdt geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Deze worden ook niet gemeten. BSG Asset Management/Fund Management is van mening dat er momenteel nog onvoldoende data beschikbaar is om de ongunstige effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op beschikbare en betrouwbare data, zullen we onderzoeken of het negatieve effect van beleggingen goed en efficiënt kan worden gemeten en zullen we hierover gaan rapporteren.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) ziet er op toe dat wij transparant zijn over de mate waarin wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Wij moeten daarbij laten zien:

  • in hoeverre we bij onze beleggingsbeslissingen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen:

Ons beleggingsbeleid is er hoofdzakelijk op gericht voldoende rendement te behalen. We streven op dit moment  geen duurzaam doelstelling of ambitie na. Op dit moment worden ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen bij beleggingsbeslissingen.

Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar ons oordeel, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, beter berekend en vervolgens ook verder in acht genomen en beperkt kunnen worden.

  • in hoeverre we duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid

We hebben als doel met het beleggingsadvies en vermogensbeheer om te zorgen voor een passende risico/rendementsverhouding en langetermijnwaardecreatie. Deze doelen sluiten aan bij de doelstelling en randvoorwaarden van onze opdrachtgevers. Om ook in de toekomst rendement en waardecreatie mogelijk te maken hebben we de overtuiging dat ESG-aspecten (environmental, social, governance) moeten zijn geïntegreerd in de beleggingsadvisering, in onze beleggingsprocessen en beleggingsportefeuilles. Door ook niet-financiële aspecten expliciet mee te nemen in het beleggingsproces komen duurzaamheidsrisico’s duidelijker naar voren en kunnen ze worden gemitigeerd. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van betrokken aandeelhouderschap, uitsluitingen en ESG-integratie. Meer informatie hierover is te vinden in ons ESG-beleid.

  • hoe het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Het beloningsbeleid kent geen koppeling met duurzaamheidsrisico’s. In die zin dat er geen variabele beloning wordt uitgekeerd die kan resulteren in een prikkel tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s en staat de integratie van duurzaamheidsrisco’s niet in de weg.