Jaarverslag Blue Sky Group 2020 gepubliceerd

3 juni 2021

Het verslagjaar 2020 was voor Blue Sky Group een bijzonder jaar, om verschillende redenen. Vanwege het Coronavirus is er door de medewerkers een groot deel van het jaar vanuit huis gewerkt, terwijl de dienstverlening aan opdrachtgevers en deelnemers gewoon doorging en op niveau bleef. De implementatie van Stichting Philips Pensioenfonds is succesvol afgerond en we hebben Stichting Pensioenfonds Mars verwelkomd als nieuwe opdrachtgever. Daarnaast is de samenstelling van de directie gewijzigd. Directeur Erik Bakker is halverwege 2020 met pensioen gegaan en zijn portefeuille Pensioenbeheer, is overgenomen door Tom Bottinga. Aan het eind van het jaar kondigde Toine van der Stee aan na 15 jaar terug te treden als algemeen directeur. Onder zijn leiding heeft Blue Sky Group een uitstekende reputatie in de markt verkregen en zijn we als bedrijf in alle opzichten gegroeid. Sinds januari 2021 bestaat het collegiaal bestuur uit drie leden en vervult Tom Bottinga de voorzittersrol.

In de tweede helft van het jaar was er veel aandacht voor de ontwikkeling van het Strategie Implementatieplan, een plan dat toewerkt naar de ambities die gezamenlijk met de aandeelhouders zijn vastgesteld eind 2018, maar waarin ook actuele bewegingen zijn meegenomen, zoals de impact van COVID-19 en het Pensioenakkoord. Omdat het Pensioenakkoord veel impact heeft op onze klanten en onze organisatie, is in het vierde kwartaal een bedrijfsbreed programma opgezet om de implementatie van het Pensioenakkoord te realiseren.